REGULAMIN PARKINGU

w Pyrzowicach ul. Transportowa 6


§ 1

Warunki ogólne

1. Niniejsze warunki korzystania z parkingu zwane Regulaminem, dotyczą wjazdu i korzystania z parkingu wszystkich Użytkowników parkingu należącego do Zarządcy Parkingu.
2. Zarządcą Parkingu jest
MARPOL PARKING SPÓŁKA Z.O.O
Pyrzowice, ul. Transportowa 6
42-625 Ożarowice
tel.696-445-611
3. Zarządcę reprezentują pracownicy obsługi MARPOL . Są oni uprawnieni i zobowiązani do przestrzegania zapisów niniejszego Regulaminu.
4. Poprzez wjazd na teren Parkingu następuje zawarcie przez użytkownika z Zarządcą Umowy najmu miejsca parkingowego na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
5. Umowa najmu miejsca parkingowego ulega zakończeniu z chwilą wyjazdu z parkingu, za wyjątkiem zawarcia pisemnej umowy najmu abonamentowego miejsca parkingowego.
6. Użytkownik parkingu poprzez wjazd na teren parkingu wyraża zgodę na warunki umowy przedstawione w niniejszym Regulaminie i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
7. Użytkownikiem Parkingu jest osoba fizyczna, faktycznie korzystająca z Parkingu (osoba kierująca pojazdem lub właściciel pojazdu). W przypadku braku możliwości ustalenia tożsamości kierującego pojazdem, za użytkownika uważa się w szczególności osobę kierującą pojazdem w chwili wyjazdu z Parkingu.

§ 2

Parking

1. Parking jest parkingiem PŁATNYM (zgodnie z obowiązującym cennikiem), DOZOROWANYM I MONITOROWANYM. Parking jest czynny cało rocznie, codziennie przez 24 godziny na dobę.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarządca może podjąć decyzje o okresowym wyłączeniu Parkingu z użytkowania lub zmianie godzin otwarcia Parkingu.
3. Zarządca odpowiada za udowodnione szkody wyrządzone z winy umyślnej przez jego pracowników lub pełnomocników. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie zgłosić taką szkodę Zarządcy. Szkody widoczne muszą być zgłoszone w każdym wypadku przed opuszczeniem Parkingu. Zarządca nie odpowiada za szkody, za które ponoszą odpowiedzialność inni Użytkownicy i osoby im towarzyszące.
3. Zarządca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody w wyniku kradzieży,zniszczenia lub uszkodzenia pojazdu Użytkownika powstałe na terenie parkingu z winy Użytkownika pojazdu, osób mu towarzyszących, bądź działania siły wyższej (zdarzenia o charakterze katastrofalnych działań przyrody, wojny itp. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 z pózn. z.).
4. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawianie w samochodzie (nie przekazanych obsłudze do depozytu Parkingu na zasadzie art.835 kc.), przy braku śladów włamania do pojazdu.
5. Wyłącza się odpowiedzialność Zarządcy z tytułu szkód komunikacyjnych i parkingowych dotyczących pojazdów i osób korzystających z Parkingu.

§3

Zasady korzystania z Parkingu

1. Miejscem parkingowym jest wydzielona powierzchnia na terenie Parkingu przeznaczona na parkowanie pojazdu.
2. Na terenie Parkingu obowiązują zasady ruchu pojazdów zawarte w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108,poz. 908 ze zn.).
3. Zabronione jest parkowanie pojazdów poza miejscami wyznaczonymi do parkowania.
4. Obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu pojazdów przewożących materiał łatwopalne, żrące, wybuchowe oraz inne podobne materiały i substancje mogące stworzyć zagrożenie dla osób i mienia.
5. Obowiązuje ograniczenie prędkości do 10 km/g,
6. Na terenie Parkingu zabronione jest:
- palenie tytoniu, poza miejscem do tego wyznaczonym i używanie otwartego ognia;
- spożywanie alkoholu;
- przebywanie osób, o ile nie jest to związane z wyjściem z Parkingu po zaparkowaniu pojazdu lub dojściem do
zaparkowanego pojazdu celem opuszczenia Parkingu;
- tankowanie pojazdów;
- magazynowanie paliw, substancji łatwopalnych i pustych pojemników po paliwie;
- naprawianie, mycie i odkurzanie pojazdów, wymiana lub uzupełnianie płynów w pojazdach – cieczy chłodzącej,
oleju itp., poza wyznaczonym miejscem do tego celu przeznaczonego;
- parkowanie pojazdów z nieszczelnymi układami powodującymi wyciek
- niszczenie urządzeń i wyposażenia Parkingu;
- zanieczyszczanie i zaśmiecanie terenu Parkingu i drogi dojazdowej;
- działanie niezgodne z przepisami BHP i PPOŻ;
- prowadzenie pojazdu bez włączonych świateł mijania;
- zachowanie sprzeczne z zasadami współżycia społecznego lub zakłócające korzystanie z Parkingu.
Zarządca jest uprawniony do usunięcia z terenu Parkingu osoby niestosujące się do powyższych zakazów

§4

Pojazd

1. Pojazd po ustawieniu na miejscu parkingowym powinien być unieruchomiony, mieć wyłączony zapłon, światła, zamknięte okna, drzwi oraz bagażnik. Użytkownik zobowiązany jest do wyłączenia pozostawionych w pojeździe urządzeń radiofonicznych.
2. W czasie postoju na miejscu parkingowym zabronione jest pozostawianie w pojeździe zwierząt.
3. Użytkownik we własnym zakresie zabezpiecza swój pojazd przed kradzieżą.
4. W okresie parkowania klucz od pojazdu, Użytkownik może pozostawić w depozycie u pracownika obsługi Parkingu MARPOL

§ 5

Postanowienia końcowe

1. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, Zarządca może rozwiązać umowę najmu miejsca parkingowego bez wypowiedzenia w trybie natychmiastowym oraz zastosować środki niezbędne dla przywrócenia stanu zgodnego z Regulaminem, w tym również poprzez usunięcie pojazdu z Parkingu.
2. W przypadkach określonych w ust. 1, Użytkownik zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych z usunięciem pojazdu z Parkingu oraz jego zabezpieczeniem i przechowaniem do czasu odbioru pojazdu przez Użytkownika.
3. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez pojazd lub powstałe w związku z korzystaniem z miejsca parkingowego, w szczególności z tytułu zanieczyszczenia powierzchni parkingu na skutek wycieku płynów z pojazdu (wyciek oleju, płynu hamulcowego, płynu chłodniczego itp.).
4. Cena za pozostawienie pojazdu na parkingu podana jest w cenniku opłat za parkowanie.
5. Osobami upoważnionymi do pobierania opłaty parkingowej oraz kontroli dokumentów są osoby uprawnione przez Zarządcę.
6. Na żądanie obsługi parkingu Użytkownik zobowiązany jest okazać dowód rejestracyjny pojazdu.
7. Użytkownik wjeżdżający i wyjeżdżający z Parkingu zobowiązany jest do zatrzymania pojazdu w strefie kontroli.
8. Kontrola spełnienia warunków umowy najmu miejsca parkingowego przeprowadzana jest przy wjeździe i wyjeździe z Parkingu w strefie kontroli, przez osoby upoważnione.
9. Użytkownicy mają obowiązek stosowania się do poleceń zgodnych z Regulaminem, wydawanych przez osoby oraz pracowników obsługi Parkingu, uprawnionych przez Zarządcę.
10. Wszelkie skargi i wnioski związane z korzystaniem z parkingu należy zgłaszać do Zarządcy Parkingu, na wykazany powyżej adres korespondencyjny lub telefoniczny.


Zarządca Parkingu